dijous, 28 de gener de 2010

GRUPS DE TREBALL DE LA TAULA TÈCNICA DE SALUT MENTAL

Sinergrup participa en els grups de treball que promou l’Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) per revisar i fer les aportacions corresponents als models actuals dels serveis prelaborals, d’habitatge i clubs socials, adreçats a persones amb trastorn mental.
Aquests grups de treball estàn formats per representats d’entitats proveïdores d’aquests serveis.
Les aportacions seràn recollides com a propostes i presentades a l’ICASS per tal de que les tingui en compte alhora de regular aquests serveis.

dilluns, 4 de gener de 2010

PROJECTE BOJOS PER LA FEINA: BALANÇ DE TOT UN ANY I REPTES DE FUTURAquest ha estat un projecte innovador desenvolupat per l’Associació Sinergrup, i les seves 9 entitats sòcies, que neix de la seva experiència en la integració laboral de persones amb discapacitat i de la voluntat d'aquestes en adaptar les seves pràctiques i estructures a la problemàtica específica de la inserció sociolaboral de les persones amb trastorns mentals severs (TMS). L’objectiu general ha estat el de millorar l'ocupabilitat i crear ocupació en el col•lectiu de persones amb TMS. Per fer-ho possible ha calgut treballar tres vessants: les persones, les entitats i empreses contractants, i la xarxa de salut mental, i s’han desenvolupat les següents accions: L’adequació de les estructures de les entitats i l’estructuració de col•laboració amb la xarxa de salut mental, com accions rellevants per assegurar l’èxit global del projecte, la programació de les noves famílies professionals, la creació de 50 llocs de treball en el mercat protegit i programes d’itineraris integrats d’inserció sociolaboral adreçats a persones amb discapacitat (TMS).

Què hem aconseguit?

Iniciar l’adequació de les estructures de les nostres entitats, a partir d’una diagnosi , i dels nostres equips professionals, d’àrees assistencials i de producció, entre d’altres, mitjançant grups de treball i jornades de sensibilització.
Estructurar la col•laboració de la xarxa de salut mental, amb resultats diferents segons els territoris, elaborant els mapes de serveis que els configuren (entitats laborals, socials i sanitàries) i confeccionant els plans d’apropament.
Analitzar i detectar 4 famílies professionals (hoteleria i restauració, agricultura, serveis municipals (neteja viària) i externalització de serveis administratius). S’han elaborat per a cadascuna d’elles, una memòria descriptiva i un programa de formació (competències tècniques) i un programa en habilitats sociolaborals, adreçat a persones amb TMS.
Presentar i fer difusió del projecte a la xarxa de salut mental i a les associacions de familiars i persones amb TMS.
En el conjunt d’entitats sòcies de Sinergrup, durant l’any 2009, fer 50 contractacions a persones amb diagnòstic TMS.
I des de l’oficina de Fundació Tallers, a Barcelona realitzar un total de 30 itineraris integrats d’inserció, amb un resultat del 20 % d’insercions en empreses ordinàries.

Reptes de futur

I ara què?. Doncs cal continuar treballant. Queda molta feina per fer i d’un gran valor social.
Ens plantegem nous reptes de futur, basats en:

• Donar continuïtat a l’acompanyament a les entitats en la implantació i orientacions a partir de la diagnosi, per part d’experts i assessors, doncs en alguns casos, implica la definició d’un pla estratègic, que transformarà, de manera important, a les organitzacions.

• Reforçar els llaços de col•laboració amb la xarxa de salut mental i treballar conjuntament i de manera corresponsal amb les associacions de persones i familiars amb TMS.

• Oferir una formació continuada als professionals: Compartint coneixements i experiències i desenvolupant d’un pla de formació per al 2010.

• Potenciar les funcions de supervisió als equips tècnics assistencials.

• I, estudiar la possibilitat de crear un projecte comú de creació d’ocupació, possiblement basat en el sector de l’agricultura.

Acció subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, pel programa de Projectes Innovadors, i cofinançat pel Fons Social Europeu.