dimarts, 1 d’agost de 2017

El treball en xarxa com a eina per generar igualtat d’oportunitatsUn any més, des del Servei d’Inserció Laboral de Fundació Tallers, hem portat a terme els Serveis Integrals d’Orientació, Acompanyament i Suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o problemes de la salut mental (SIOAS 2016), subvencionats pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i cofinançats  pel Fons Social Europeu.
Els serveis es van iniciar el Juliol de 2016 i han acabat el Juny del 2017, en el marc dels convenis de col·laboració signats amb els ajuntaments de Badia del Vallès i Barberà del Vallès. Com a novetat, aquest any s’han pogut oferir tres serveis integrals per poder atendre a més persones residents d’ambdós municipis amb qualsevol tipus de discapacitat.
L’objectiu del Servei d’Inserció Laboral de Fundació Tallers és generar oportunitats sociolaborals a les persones, desenvolupant Plans personals d’inserció, per tal que puguin participar en la societat en igualtat d’oportunitats i com a ciutadanes de ple dret, millorant així la seva qualitat de vida. Per assolir-ho, oferim suports especialitzats i adaptats a les necessitats tant de les persones ateses com de les empresescol·laboradores.
El treball en xarxa amb els agents socials del territori, com són les Promocions Econòmiques, la xarxa de Salut Mental, els Serveis Socials, els recursos formatius, les entitats, les famílies i el teixit empresarial esdevé clau a l’hora d’atendre les necessitats de les persones participants, així com per assolir l’èxit de la inserció sociolaboral.
Un total de 60 persones (44 homes i 16 dones) han pogut participar en els serveis, de les quals un 41,37% han trobat feina a l’empresa ordinària. Analitzant les dades més detalladament, el 54% són persones amb problemes de salut mental, el 80% són homes i el 20% són dones. Pel que fa a la tipologia dels contractes, el 29% són indefinits i el 45,8% són d’entre 6 a 12 mesos. Referent als sectors econòmics, el 75% dels contractes realitzats han estat dins el sector Serveis i Comerç, activitat econòmica amb perspectives de treball.
Per una altra part, 15 persones (4 dones i 11 homes) han realitzat pràctiques no laborals en empreses com el Restaurant Oasis Barberà, Bugaderia Industrial Barberà BIB, Apli Paper, Linea Practica, Markem Imaje, Progess, Bar Arosa i Klein. Aquesta darrera empresa, Klein, va oferir també la possibilitat de realitzar una visita guiada a les seves instal·lacions, que va servir perquè les persones participants poguessin veure de primera mà el funcionament d’un taller de fabricació.
Seguint amb l’impacte resultant del treball en xarxa amb el teixit empresarial del territori, a més de les insercions i les pràctiques en empreses realitzades, s’han visitat 60 empreses, s’han gestionat 86 ofertes i s’han signat 15 convenis nous de col·laboració per a la millora de l’ocupabilitat de les persones amb discapacitat.
A més d’aquests nous convenis, les empreses que ja havien participat anteriorment amb Fundació Tallers han continuat apostant per la col·laboració amb el servei, consolidant vincles de confiança i proximitat i possibilitant noves actuacions afavoridores de la inserció sociolaboral. La fidelització de les empreses ha donat sentit a la celebració de la Jornada Empresarial “Aportant valor a la empresa. Bones pràctiques en la inserció laboral de persones amb discapacitat”, que ha comptat amb el suport de diferents empreses que han testimoniat l’èxit de la relació.
Com a Servei Integral, el SIOAS, a més d’oferir les accions pròpies d’orientació i intermediació laboral, hem ofert acompanyament psicològic-emocional a les persones participants. S’han realitzat  tallers grupals d’autoconeixement, de gestió emocional, de motivació i sessions de Moviment Expressiu, per tal de fomentar el creixement personal, millorant així la seva autoestima, les seves habilitats socials, expressivitat i autocontrol davant situacions estressants.
Enguany, s’han combinat les sessions de Teatre Social amb les de Cinemateràpia fent servir l’art com a eina per a la transformació i inclusió social, així com pel desenvolupament de competències transversals. Les sessions de Teatre Social es van portar a terme gràcies a la col·laboració de Averlasailas – Teatro de lo possible i les de Cinema Teràpia gràcies a Sergi Riera.
Fundació Tallers forma part de la xarxa d’entitats del Programa Incorpora de La Caixa, l’objectiu del qual és implicar el teixit empresarial en la pràctica de la Responsabilitat Social Corporativa, oferint un servei d’intermediació laboral i assessorament per a la contractació de persones en situació de risc d’exclusió social a les empreses.
Font: 
http://fundaciotallersblog.org/2017/07/31/el-treball-en-xarxa-com-a-eina-per-generar-igualtat-doportunitats/